สวนสนุกวิทยาศาสตร์

Monthly Archives: September 2014

เพื่อให้เกิดความสะดวกและถูกต้องในการทำเค้าโครงวิจัย

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเค้าโครงวิจัย ได้ตามนี้แบบฟอร์มนี้เลยนะคะเค้าโครงการวิจัย

Advertisements

นักเรียน ม2/10 ทุกคน ตามที่นักเรียนร้องขอครูที่ปรึกษาวิจัยมานั้น

ครูพิจารณาแล้วและได้ประกาศรายชื่อครูที่ปรึกษาวิจัย  โดย

ครูที่ปรึกษาหลัก  ครูณัฐกฤตา  ศิริกิจ

ครูที่ปรึกษาร่วม  ตามประกาศรายชื่อครูที่ปรึกษางานวิจัย